Etický kódex

1Prostredie a podmienky tantrickej masáže

Tantrická masáž je rovnako ako akékoľvek iné masáže považovaná za činnosť epidemiologicky závažnú, a teda spadá pod zákon o ochrane verejného zdravia. Centrum pre tantrické masáže musí byť skolaudované príslušnou hygienickú stanicou a musí sa riadiť platným prevádzkovým poriadkom centra. Prevádzkareň musí byť riadne schválená a označená tiež pre účely živnostenského úradu. Miestnosť, v ktorej je tantrická masáž vykonávaná, by mala s ohľadom na kultúrnu tradíciu a prácu s intímnymi rovinami klienta ponúkať najmä pocit súkromia.

2Informovanosť klienta

Masér alebo masérka vysvetlí klientovi, čo ho pri rituáli tantrickej masáže čaká, aké má táto masáž princípy, pôvod a tradíciu a čo od nej môže očakávať a čo naopak nie. Masér alebo masérka jasne vymedzí hranice a priebeh celého rituálu tantrickej masáže. Klient je uzrozumený s tým, že ak je mu niečo počas masáže nepríjemné, môže to kedykoľvek oznámiť a masér či masérka to budú plne rešpektovať.

3Dodržiavanie hygienických štandardov tantrickej masáže

Masér alebo masérka starostlivo dbajú o osobnú hygienu. Pred každou masážou sa osprchujú, umyjú si ruky mydlom a ošetria antibakteriálnym gélom a krémom. V prípade zranenia rúk používajú pri masáži latexové rukavičky. Centrum plne dodržiava všetky predpísané hygienické štandardy a platný prevádzkový poriadok, schválený hygienickou stanicou, ku ktorej centrum prináleží. Jedná sa najmä o dôkladnú dezinfekciu všetkých plôch a povrchov, vrátane sprchy či vane, používanie čistej, vyžehlenej bielizne pre každého jednotlivého klienta i kvalitných a schválených prírodných masážnych olejov. Všetky oleje a rastlinné prípravky používané v našom centre sú čisto prírodné. Proces ich spracovania prebieha bez použitia akýchkoľvek chemických látok.

4Dodržiavanie hraníc a rámce tantrickej masáže

Všetky ponuky a variácie tantrickej masáže sú špecifikované na webových stránkach či v tlačených materiáloch tantrického centra. V centre nie sú klientom ponúkané žiadne ďalšie služby. Klientovi sa nesmú poskytovať sexuálne služby, ako sú sexuálny styk (koitus), orálny či análny sex, ani žiadne iné formy erotickej výmeny a to zadarmo ani za odplatu.

5Ochrana osobných údajov

Tantrické centrum neuchováva údaje o klientoch, najmä ich mená, telefónne čísla či emailové adresy bez ich písomného súhlasu. Údaje, ktoré centrum od klienta získa pre účel objednávky, po skončení masáže ďalej neuchováva. Všetci pracovníci centra sú viazaní prísnou mlčanlivosťou a nikdy neoznámia totožnosť klienta či údaje o ňom tretej osobe (mimo centrum).